Mijn winkelwagen

U heeft niets in uw winkelmandje

Mijn winkelwagen

U heeft niets in uw winkelmandje

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE FIRMA DEMEYERE COMM. V. VOOR DE ONLINE SHOP WWW.BALLARINI-PANNEN.NL / WWW.BALLARINI.BE Laatste wijziging: 05 maart 2018

 

TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1 Voor de zakenrelatie tussen de firma Demeyere Comm. V. (hierna Demeyere genoemd) en de klant (hierna besteller genoemd) gelden uitsluitend de hiernavolgende Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna AVV) in de versie die gold op het moment van de bestelling.DEMEYERE behoudt zich het recht voor om deze AVV aan te passen, op elk moment en op ieder punt. De aangepaste versie wordt online gepubliceerd, met aanduiding van de datum van de laatste aanpassing. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent DEMEYERE niet en binden DEMEYERE niet, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

1.2 De besteller is consument, aangezien het doel van de bestellingen buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt.

 

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

 

2.1 De plaatsing van een bestelling in de Ballarini-pannen online shop vormt een aanbod van de besteller aan DEMEYERE om een koopovereenkomst af te sluiten. Het aanbod kan echter slechts gedaan worden indien de besteller deze AVV en het Privacybeleid (beschikbaar op de webpagina https://www.ballarini-pannen.nl/privacy-policy) heeft geaccepteerd . Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze AVV die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten met de besteller en er één geheel mee vormen. Wanneer de besteller een bestelling plaatst via de online shop van Ballarini-pannen, zal DEMEYERE de besteller een e-mail sturen die de ontvangst van de bestelling bevestigt en de details hierover vermeldt (ontvangstbevestiging) en die de besteller via de functie “Afdrukken” kan uitprinten. Deze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar dient de besteller er slechts over te informeren dat zijn bestelling bij DEMEYERE is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer DEMEYERE het bestelde product naar de besteller verzendt en de verzending bevestigt met een tweede e-mail naar de besteller (verzendingsbevestiging). Wanneer meerdere producten zijn opgenomen in één en dezelfde bestelling, en de verzendingsbevestiging niet al deze producten vermeldt, komt geen koopovereenkomst tot stand voor de producten die niet worden vermeld. De AVV kunnen te allen tijde ook op deze pagina ingekeken en gedownload worden. Medecontractant is de firma DEMEYERE COMM V, met maatschappelijke zetel gelegen te Atealaan 63, 2200 Herentals, België, met ondernemingsnummer 0400.853.884.

 

2.2 DEMEYERE biedt geen producten aan voor de aankoop door minderjarigen. Ook de producten voor kinderen (bv. kinderbestekken) kunnen uitsluitend door volwassenen worden gekocht.

 

2.3 Alle producten worden uitsluitend verkocht in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. Dit heeft betrekking op zowel het aantal bestelde producten in het kader van een bestelling als de plaatsing van meerdere bestellingen van hetzelfde product, waarbij de op zichzelf staande bestellingen een in huishoudens gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

 

3 INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

 

Voor zover de besteller consument is zoals bedoeld in artikel I.1, 2° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht (zie ook 1.2 van deze AVV), heeft hij het volgende wettelijke herroepingsrecht op basis van dit § 3:

 

3.1 Herroepingsrecht De besteller heeft het recht om het contract te herroepen binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen of – indien meerdere artikelen, die de besteller in het kader van een eenvormige bestelling besteld heeft, afzonderlijk worden geleverd – op de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in zijn bezit heeft genomen.

 

Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, moet de besteller DEMEYERE informeren over zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden aangetekende brief, fax of e-mail). Hij kan daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier (zie §3.3) gebruiken, hoewel dit niet verplicht is.

 

De herroeping dient gericht te worden aan:

 

Demeyere Comm V. Inzake Ballarini

p/a Zandstraat 18

NL-4561 SC HULST

Nederland

 

In geval van de verzending van de herroepingsverklaring per e-mail dient deze te worden gericht aan het e-mailadres info@ballarini-pannen.nl

 

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de besteller de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Vereiste voorwaarde voor de gebruikmaking van de rechten volgens de terugnameverplichting is echter dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt.

 

3.2 Gevolgen van de herroeping Als de besteller het contract herroept overeenkomstig 3.1, dient DEMEYERE hem alle betalingen die zij ontvangen heeft terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de besteller heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door DEMEYERE aangeboden, voordeligste standaard leveringswijze), uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van de besteller over de herroeping van het contract bij DEMEYERE is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maakt DEMEYERE gebruik van hetzelfde betalingsmiddel, waarvan de besteller bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij er met de besteller uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen geval worden er omwille van deze terugbetaling tegenover de besteller kosten aangerekend.

 

DEMEYERE kan de terugbetaling weigeren, ook na voormelde periode van veertien dagen, totdat zij de artikelen weer heeft teruggekregen of totdat de besteller het bewijs heeft geleverd dat hij de artikelen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk het vroegere tijdstip is.

 

De besteller dient de artikelen aan DEMEYERE terug te zenden of over te dragen zonder uitstel en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop hij DEMEYERE van de herroeping op de hoogte brengt. De terugzending dient aan volgend adres te worden gericht:

 

Ballarini-pannen.nl

Afd. retouren

Zandstraat 18

NL-4561SC HULST

Nederland

 

De termijn is gerespecteerd indien de besteller de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

 

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd dienen te worden.

 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ballarini-pannen,nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verzendwaardig is verpakt.

 

3.3 Standaard herroepingsformulier Als de besteller het contract wenst te herroepen, kan hij hiervoor het volgende formulier invullen en terugzenden naar DEMEYERE. Het is echter niet verplicht om dit formulier te gebruiken. Aan de firma DEMEYERE Comm V, p/a Zandstraat 18, NL-4561SC HULST, Nederland of info@ballarini-pannen.nl Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) Besteld op (*)/Ontvangen op (*) Ordernummer Naam/Namen van de consument(en) Adres/ Adressen van de consument(en) Handtekening(en) van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) Datum (*) Schrappen wat niet van toepassing is.

 

3.4 De herroeping is uitgesloten indien er artikelen worden geleverd die niet geprefabriceerd zijn, voor wier fabricage een individuele keuze of bestemming door de klant maatgevend is of die klaar en duidelijk op de persoonlijke behoeften van de klant zijn afgestemd. Het herroepingsrecht bestaat niet bij de volgende contracten: contracten betreffende de levering van verzegelde artikelen die omwille van de bescherming van de gezondheid of om hygiënische redenen niet geschikt zijn om teruggegeven te worden als de verzegeling van dergelijke artikelen na de levering werd verwijderd.

 

4 VRIJWILLIGE TERUGNAMEVERPLICHTING VAN DEMEYERE

 

4.1 Onafhankelijk van de rechten van de besteller conform § 3 van deze AVV, gaat DEMEYERE tegenover de besteller de volgende vrijwillige terugnameverplichting aan. De besteller kan ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie § 3 van deze AVV hierboven) het contract verbreken doordat hij de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst daarvan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van de artikelen) naar volgend adres terugzendt: Ballarini-pannen.nl Afd. Retouren Zandstraat 18, NL-4561SC, Hulst Nederland

 

4.2 De tijdige verzending van de producten volstaat om de termijn te respecteren. Vereiste voorwaarde voor de gebruikmaking van de rechten volgens de vrijwillige terugnameverplichting is echter dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt. Bij artikelen die gebruikt werden, geldt de vrijwillige terugnameverplichting niet.

 

4.3 De besteller draagt de terugzendingskosten voor retourzendingen in het kader van de vrijwillige terugnameverplichting vanuit andere EU-landen uit België, Luxemburg en Nederland.

 

4.4 De terugbetaling gebeurt bij gebruikmaking van de vrijwillige terugnameverplichting in de door de besteller oorspronkelijk voor de betaling gebruikte vorm, tenzij er met hem uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.

 

4.5 Het wettelijke herroepingsrecht (zie. § 3 van deze AVV hierboven) geldt onafhankelijk van de vrijwillige terugnameverplichting. Voor de gebruikmaking van het wettelijke herroepingsrecht gelden alleen de in § 3 van deze AVV vermelde voorwaarden. Het wettelijke herroepingsrecht en de garantierechten van de besteller conform § 6 van deze AVV worden niet beperkt door de bepalingen in verband met de vrijwillige terugnameverplichting.

 

5 PRIJZEN EN LEVERING

 

5.1 Alle prijzen die in de online shop van Ballarini-pannen zijn aangegeven, gelden in Euro inclusief de geldende BTW en belastingen. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere aankondigingen van DEMEYERE zijn vrijblijvend in al hun onderdelen en zijn louter indicatief wat de leverings- en uitvoeringsdata betreffen.

 

5.2 De verzending van de artikelen gebeurt binnen Nederland en Belgie binnen 1-2 werkdagen (maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen in Nederland en België) na verzending van de verzendbevestiging. De verzending naar andere EU-landen vindt plaats binnen 2-3 werkdagen. Deze en andere aangegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden DEMEYERE niet.

 

5.3 Indien DEMEYERE zonder eigen schuld (bv. door overmacht of omdat een leverancier/toeleverancier van DEMEYERE zijn verplichtingen niet nakomt) niet in staat is om de bestelde artikelen te leveren, is DEMEYERE tegenover de besteller gerechtigd , het contract te verbreken. In dit geval wordt de besteller onmiddellijk erover geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is en worden door de besteller eventueel reeds verrichte betalingen zonder uitstel terugbetaald.

 

5.4 DEMEYERE draagt het risico voor de verzending.

 

6 BETALINGSWIJZEN, OPEISBAARHEID EN ACHTERSTALLIGE BETALING

 

6.1 In de online shop worden volgende betalingswijzen aangeboden: creditcard (MasterCard, VISA), iDeal, overboeking via bank en Bankcontact. DEMEYERE behoudt zich het recht voor, in bepaalde gevallen bepaalde betalings-methoden niet ter beschikking te stellen of naar andere betalingsmethoden te verwijzen.

 

6.2 Het factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bij betaling door middel van een creditcard gebeurt de afboeking van het factuurbedrag van de bij de creditcard horende bankrekening op het moment van de bestelling van de artikelen.

 

6.3 Aanvullende Algemene Verkoopsvoorwaarden en informatie over de privacybescherming van de firma Multisafepay Om de besteller aantrekkelijke betalingswijzen te kunnen aanbieden, werkt DEMEYERE samen met de firma Multisafepay (met maatschappelijke zetel te Kraanspoor 39 NL-1033 SC Amsterdam Nederland; hierna Multisafepay). Komt bij gebruikmaking van een Multisafepay-betalingswijze daadwerkelijk een koopovereenkomst tot stand tussen de besteller en DEMEYERE, staat DEMEYERE haar vordering tot betaling af aan Multisafepay. Indien de besteller één van de hier aangeboden Multisafepay-betalingswijzen kiest, stemt hij er in het kader van zijn bestelling mee in dat DEMEYERE zijn persoonsgegevens en de gegevens over de bestelling overmaakt aan Multisafepay in functie van een identiteits- en solvabiliteitscontrole en de afhandeling van het contract. Alle details vindt de besteller in de aanvullende Algemene Verkoopsvoorwaarden en de informatie over de privacybescherming betreffende Multisafepay-betalingswijzen (beschikbaar via de webpagina https://www.multisafepay.com/nl_nl/algemene-voorwaarden/ die integraal deel uitmaken van deze AVV en altijd van toepassing zijn wanneer de besteller voor een Multisafepay-betalingswijze opteert.

 

6.4 De besteller waarborgt dat alle gegevens die hij aan DEMEYERE doorgeeft correct zijn, dat hij gerechtigd is om gebruik te maken van de gekozen betaalmiddelen en dat er voldoende provisie is om de totaalprijs van de bestelling te voldoen. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om bijkomende garanties hieromtrent op te vragen alvorens het aanbod te aanvaarden en/of producten te leveren

 

7 AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBREKEN

 

7.1 Is er bij het aangekochte artikel sprake van een gebrek, dan gelden de wettelijke voorschriften . De cessie van deze aanspraken van de besteller is uitgesloten.

 

7.2 Voor zover er hiernavolgend niets anders van toepassing blijkt te zijn, zijn verdergaande aanspraken van de besteller – op basis van eender welke juridische grond – uitgesloten. DEMEYERE is daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het voorwerp van de levering zelf ontstaan is; in het bijzonder is DEMEYERE niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor andere materiële schade van de besteller. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid van DEMEYERE uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

 

7.3 Voor zover DEMEYERE door nalatigheid een essentiële contractuele plicht niet nakomt, is de plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade beperkt tot de aankoopprijs. Essentiële contractuele plichten zijn verplichtingen, wier nakoming de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maakt, wier niet-nakoming de realisatie van de doelstelling van het contract in gevaar brengt en op wier nakoming de besteller regelmatig vertrouwt, zogenaamde “hoofdplichten”. DEMEYERE is niet aansprakelijk voor de lichte nalatige niet-nakoming van niet-essentiële plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

7.4 Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of bedrog van DEMEYERE of voor zover er sprake is van een lichamelijk letsel. Ze geldt verder niet indien de besteller wettelijk geregelde rechten (in het bijzonder volgens de wet inzake productaansprakelijkheid) en bij de overname van een garantie opeist.

 

7.5 De besteller is verplicht passende maatregelen te treffen ter afwending en vermindering van schade.

 

7.6 In geval bij non-conformiteit een vervangende levering gebeurt is de besteller verplicht de eerst geleverde artikelen terug te zenden naar DEMEYERE zonder uitstel en op kosten van DEMEYERE. De terugzending van de gebrekkige artikelen dient te gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om de nakoming bij non-conformiteit pas door te voeren nadat ze de eerst geleverde artikelen heeft teruggekregen.

 

7.7 De garantieperiode bedraagt twee jaar bij consumenten (zie § 1, alinea 2 van deze AVV hierboven), gerekend vanaf het moment van de afsluiting van het contract.

 

7.8 DEMEYERE is niet aansprakelijk voor gebreken van de geleverde artikelen die veroorzaakt worden doordat de artikelen onvakkundig werden behandeld of op een door DEMEYERE niet goedgekeurde manier werden veranderd. Hetzelfde geldt voor het geval dat de besteller geen gevolg heeft gegeven aan de voorschriften betreffende de behandeling en het onderhoud van de artikelen.

 

8 SCHULDVERGELIJKING, INHOUDING

 

De besteller heeft slechts recht op schuldvergelijking wanneer zijn eisen rechtsgeldig worden vastgesteld of door DEMEYERE niet worden betwist. Bovendien is de toepassing van een retentierecht slechts mogelijk voor zover de eis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De geleverde artikelen blijven de eigendom van DEMEYERE totdat de besteller de volledige betaling heeft verricht.

 

10 VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIKMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE KLANTEN

 

DEMEYERE verzamelt persoonsgegevens van de bezoeker resp. besteller in het kader van het bezoek aan de online shop en de uitvoering van bestellingen. DEMEYERE neemt daarbij in het bijzonder de voorschriften van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en Boek XII. van het Belgisch Wetboek Economisch Recht inzake het recht van de elektronische economie in acht. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de besteller worden de gegevens niet aan derden doorgegeven, behalve voor de toepassing van § 11. Voor de details wordt verwezen naar het Privacybeleid van DEMEYERE (beschikbaar op de webpagina https://www.ballarini-pannen.nl/privacy-policy die in de online shop te allen tijde in afdrukbare vorm kan worden opgevraagd.

 

11 GESCHILLENBESLECHTING

 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ballarini-pannen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

 

Het Belgisch recht is van toepassing op transacties tussen DEMEYERE en de besteller, waaronder deze overeenkomst (in het bijzonder de opstelling, geldigheid, invulling en nakoming ervan). Indien een bepaling van deze AVV nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Elk geschil tussen DEMEYERE en de besteller dat niet op minnelijke wijze verholpen kan worden, valt voor zoveel als wettelijk toegestaan onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, België.